ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH NỐI DÀI THÀNH PHỐ BÀ RỊA

ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH NỐI DÀI THÀNH PHỐ BÀ RỊA

ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH NỐI DÀI THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH NỐI DÀI THÀNH PHỐ BÀ RỊA

ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH NỐI DÀI THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thành phố Bà Rịa - Xây lắp đoạn từ Km0+000 ÷ Km1+546,81 

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Bà Rịa

Giá trị dự án: 76.055.099.445 đồng

Địa điểm xây dựng: thành phố Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô:

-Bề rộng nền đường: 39m

-Bề rộng mặt đường: 2x12m

-Bề rộng vỉa hè : 2x6,5

-Bề rộng giải phân cách: 2m

Thời điểm khởi công: Tháng 4 năm 2015