BỆNH VIỆN LONG ĐIỀN HUYỆN LONG ĐIỀN

BỆNH VIỆN LONG ĐIỀN HUYỆN LONG ĐIỀN

BỆNH VIỆN LONG ĐIỀN HUYỆN LONG ĐIỀN

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

BỆNH VIỆN LONG ĐIỀN HUYỆN LONG ĐIỀN

BỆNH VIỆN LONG ĐIỀN HUYỆN LONG ĐIỀN

BỆNH VIỆN LONG ĐIỀN HUYỆN LONG ĐIỀN
Nội dung công việc: Thảm Bê tông nhựa nóng sân, đường nội bộ Bệnh viện Long Điền, huyện Long Điền
Khối lượng: 2.652 tấn Bê tông nhựa nóng