KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1 HUYỆN TÂN THÀNH

KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1 HUYỆN TÂN THÀNH

KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1 HUYỆN TÂN THÀNH

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1 HUYỆN TÂN THÀNH

KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1 HUYỆN TÂN THÀNH

KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1 HUYỆN TÂN THÀNH

Nội dung công việc: Thảm Bê tông nhựa nóng đường số 1,7,8 Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 huyện Tân Thành

Khối lượng: 1.350 tấn Bê tông nhựa nóng