KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B HUYỆN TÂN THÀNH

KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B HUYỆN TÂN THÀNH

KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B HUYỆN TÂN THÀNH

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B HUYỆN TÂN THÀNH

KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B HUYỆN TÂN THÀNH

KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B HUYỆN TÂN THÀNH

Nội dung công việc: Thảm Bê tông nhựa nóng đường 4b+5b Khu công nghiệp Mỹ Xuân B huyện Tân Thành

Khối lượng: 1.954 tấn Bê tông nhựa nóng