ĐƯỜNG PHƯỚC TÂN HUYỆN XUYÊN MỘC

ĐƯỜNG PHƯỚC TÂN HUYỆN XUYÊN MỘC

ĐƯỜNG PHƯỚC TÂN HUYỆN XUYÊN MỘC

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG PHƯỚC TÂN HUYỆN XUYÊN MỘC

ĐƯỜNG PHƯỚC TÂN HUYỆN XUYÊN MỘC

ĐƯỜNG PHƯỚC TÂN HUYỆN XUYÊN MỘC

Nội dung công việc: Thảm Bê tông nhựa nóng Đường Phước Tân, huyện Xuyên Mộc

Khối lượng: 1.251 tấn Bê tông nhựa nóng