ĐƯỜNG 44 THỊ TRẤN PHÚ MỸ, HUYỆN TÂN THÀNH

ĐƯỜNG 44 THỊ TRẤN PHÚ MỸ, HUYỆN TÂN THÀNH

ĐƯỜNG 44 THỊ TRẤN PHÚ MỸ, HUYỆN TÂN THÀNH

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG 44 THỊ TRẤN PHÚ MỸ, HUYỆN TÂN THÀNH

ĐƯỜNG 44 THỊ TRẤN PHÚ MỸ, HUYỆN TÂN THÀNH

ĐƯỜNG 44 THỊ TRẤN PHÚ MỸ, HUYỆN TÂN THÀNH

Nội dung công việc: Thảm Bê tông nhựa nóng đường 44 thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành

Khối lượng: 1.842 tấn Bê tông nhựa nóng