ĐƯỜNG TUYẾN TRÁNH QUỐC LỘ 56 TỈNH BR-VT

ĐƯỜNG TUYẾN TRÁNH QUỐC LỘ 56 TỈNH BR-VT

ĐƯỜNG TUYẾN TRÁNH QUỐC LỘ 56 TỈNH BR-VT

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG TUYẾN TRÁNH QUỐC LỘ 56 TỈNH BR-VT

ĐƯỜNG TUYẾN TRÁNH QUỐC LỘ 56 TỈNH BR-VT

ĐƯỜNG TUYẾN TRÁNH QUỐC LỘ 56 TỈNH BR-VT

Nội dung công việc: Thảm Bê tông nhựa nóng đường tuyến tránh, Quốc lộ 56, tỉnh BR-VT

Khối lượng: 8.726 tấn Bê tông nhựa nóng