CÔNG VIÊN 30 THÁNG 4 THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CÔNG VIÊN 30 THÁNG 4 THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CÔNG VIÊN 30 THÁNG 4 THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

CÔNG VIÊN 30 THÁNG 4 THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CÔNG VIÊN 30 THÁNG 4 THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CÔNG VIÊN 30 THÁNG 4 THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Nội dung công việc: Thảm Bê tông nhựa nóng Công viên 30 tháng 4 Thành phố Bà Rịa
Khối lượng: 5.519 tấn Bê tông nhựa nóng