CỤM TIỂU THỦ CN VÀ NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ XÃ AN NGÃI

CỤM TIỂU THỦ CN VÀ NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ XÃ AN NGÃI

CỤM TIỂU THỦ CN VÀ NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ XÃ AN NGÃI

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

CỤM TIỂU THỦ CN VÀ NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ XÃ AN NGÃI

CỤM TIỂU THỦ CN VÀ NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ XÃ AN NGÃI

CỤM TIỂU THỦ CN VÀ NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ XÃ AN NGÃI, HUYỆN LONG ĐIỀN

Nội dung công việc: Thảm Bê tông nhựa nóng sân Cụm tiểu thủ CN và Nhà Xưởng cho thuê Xã An Ngãi huyện Long Điền

Khối lượng: 1.052 tấn Bê tông nhựa nóng