ĐƯỜNG NGÃI GIAO CÙ BỊ HUYỆN CHÂU ĐỨC

ĐƯỜNG NGÃI GIAO CÙ BỊ HUYỆN CHÂU ĐỨC

ĐƯỜNG NGÃI GIAO CÙ BỊ HUYỆN CHÂU ĐỨC

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG NGÃI GIAO CÙ BỊ HUYỆN CHÂU ĐỨC

ĐƯỜNG NGÃI GIAO CÙ BỊ HUYỆN CHÂU ĐỨC

ĐƯỜNG NGÃI GIAO CÙ BỊ HUYỆN CHÂU ĐỨC

Nội dung công việc: Thảm Bê tông nhựa nóng đường Ngãi Giao Cù Bì huyện Châu Đức

Khối lượng: 1.008 tấn Bê tông nhựa nóng