ĐƯỜNG ĐÁ BẠC - PHƯỚC TÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC

ĐƯỜNG ĐÁ BẠC - PHƯỚC TÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC

ĐƯỜNG ĐÁ BẠC - PHƯỚC TÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG ĐÁ BẠC - PHƯỚC TÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC

ĐƯỜNG ĐÁ BẠC - PHƯỚC TÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC

ĐƯỜNG ĐÁ BẠC - PHƯỚC TÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC

Nội dung công việc: Thảm Bê tông nhựa nóng đường Đá Bạc - Phước Tân huyện Châu Đức

Khối lượng: 6.636 tấn Bê tông nhựa nóng