ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 10 THÀNH PHỐ BÀ RỊA

ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 10 THÀNH PHỐ BÀ RỊA

ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 10 THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 10 THÀNH PHỐ BÀ RỊA

ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 10 THÀNH PHỐ BÀ RỊA

ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 10 THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Nội dung công việc: Thảm Bê tông nhựa nóng cải tạo, nâng cấp đường Hương lộ 10 thành phố Bà Rịa

Khối lượng: 2.726 tấn Bê tông nhựa nóng