ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI - ĐOẠN 6

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI - ĐOẠN 6

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI 

Nội dung công việc: Thảm Bê tông nhựa nóng  đường Liên Cảng Cái Mép (Đoạn 6 từ km 14+424,98 đến km 15+561,31)

Khối lượng: 

+ Thảm Bê tông nhựa nóng  đường Liên Cảng Cái Mép (Đoạn 6 từ km 14+424,98 đến km 15+561,31) 3.965 tấn Bê tông nhựa nóng 

+ Thảm Bê tông nhựa nóng  đường Liên Cảng Cái Mép (Đoạn 6 từ km 14+424,98 đến cọc C23km 15+060) 4.697 tấn Bê tông nhựa nóng