ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI

Nội dung công việc: Thảm Bê tông nhựa nóng đường Liên Cảng Cái Mép Thị Vải

Khối lượng: 1.437 tấn Bê tông nhựa nóng