ĐƯỜNG SỐ 8 PHÚ MỸ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

ĐƯỜNG SỐ 8 PHÚ MỸ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

ĐƯỜNG SỐ 8 PHÚ MỸ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG SỐ 8 PHÚ MỸ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

ĐƯỜNG SỐ 8 PHÚ MỸ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

ĐƯỜNG SỐ 8 PHÚ MỸ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Nội dung công việc: Thảm Bê tông nhựa nóng Đường số 8 Phú Mỹ lớp 2 thành phố Vũng Tàu

Khối lượng: 2.374 tấn Bê tông nhựa nóng