ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO HUYỆN CHÂU ĐỨC

ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO HUYỆN CHÂU ĐỨC

ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO HUYỆN CHÂU ĐỨC

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO HUYỆN CHÂU ĐỨC

ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO HUYỆN CHÂU ĐỨC

ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO HUYỆN CHÂU ĐỨC

Nội dung công việc: Thảm Bê tông nhựa nóng đường Trần Hưng Đạo, huyện Châu Đức

Khối lượng: 3.090 tấn Bê tông nhựa nóng