ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH THÀNH PHỐ BÀ RỊA

ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH THÀNH PHỐ BÀ RỊA

ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH THÀNH PHỐ BÀ RỊA

ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Nội dung công việc: Thảm Bê tông nhựa nóng đường Trường Chinh  thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu