KHU CHẾ BIẾN HẢI SẢN TẬP TRUNG XÃ LỘC AN, HUYỆN ĐẤT ĐỎ

KHU CHẾ BIẾN HẢI SẢN TẬP TRUNG XÃ LỘC AN, HUYỆN ĐẤT ĐỎ

KHU CHẾ BIẾN HẢI SẢN TẬP TRUNG XÃ LỘC AN, HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

KHU CHẾ BIẾN HẢI SẢN TẬP TRUNG XÃ LỘC AN, HUYỆN ĐẤT ĐỎ

KHU CHẾ BIẾN HẢI SẢN TẬP TRUNG XÃ LỘC AN, HUYỆN ĐẤT ĐỎ

KHU CHẾ BIẾN HẢI SẢN TẬP TRUNG XÃ LỘC AN, HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Nội dung công việc: Thảm Bê tông nhựa nóng Hạ tầng kỹ thuật khu chế biến hải sản tập trung xã Lộc An, huyện Đất Đỏ

Khối lượng: 6.235 tấn Bê tông nhựa nóng