UDEC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

UDEC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

UDEC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

UDEC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN  2018

UDEC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

  • 23-01-2019
  • Đăng bởi Admin
  • Lượt xem

        Chiều ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên  2018 nhằm tổng kết hoạt động năm 2017, thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2018.

Quang cảnh chung tại đại hội đồng cổ đông năm 2018

     Tham dự Đại hội có 44 đại biểu là cổ đông, sở hữu 26.419.832 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,12 %  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Ông Trần Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu trước Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018

    Sau diễn văn khai mạc của ông Trần Thái Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), đại hội nghe báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

      Đáng chú ý là báo cáo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2018 của ông Hồ Thanh Côn - Tổng Giám đốc Công ty. Trong năm qua, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng với sự chỉ đạo của HĐQT và sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự nỗ lực của toàn Công ty vượt lên những thử thách, khó khăn để thực hiện công tác quản trị và kinh doanh một cách tốt nhất, Công ty đã duy trì được sự ổn định sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn, có lãi và đảm bảo việc làm cho người lao động, chi trả cổ tức cho các cổ đông, vv...

Ông Hồ Thanh Côn - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo về  kết quả SXKD 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 trước Đại hội cổ đông thường niên 2018

        Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông cũng đã nghe trình bày và thông qua các báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm soát các mặt hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 .

Bà Nguyễn Thị Thảo- Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

          Đồng thời, Đại hội cũng thông qua Tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện năm 2018 ; tờ trình về phương án và sử dụng phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Tuấn... do ông Nguyễn Thế Thường – thành viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty Thành Chí trình bày trước Đại hội.

  

Ông Nguyễn Thế Thường – thành viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty Thành Chí trình bày trước Đại hội

         Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được tổ chức thành công tốt đẹp khi tỉ lệ biểu quyết nhất trí gần như tuyệt đối các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

                                                                                                   Ban kiểm tra tư cách cổ đông làm việc tại đại hội

Cổ đông phát biểu ý kiến tại đại hội

 

 

                                                                   Ông Trần Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông tại Đại hội

Các cổ đông biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội

                                                                                        Các cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội

Tin VP